1. Baynunah Ship

  Abu Dhabi Ship Building (1:65)
 2. Baynunah Ship

  Abu Dhabi Ship Building (1:65)
 3. Baynunah Ship

  Abu Dhabi Ship Building (1:100)
 4. Sohar Bulk Jetty, Oman

  SAIPEM - AFCON (1:400)
 5. Sohar Bulk Jetty, Oman

  SAIPEM - AFCON (1:400)
 6. Sohar Bulk Jetty, Oman

  SAIPEM - AFCON (1:400)
 7. Sohar Bulk Jetty, Oman

  SAIPEM - AFCON (1:400)
 8. Sohar Bulk Jetty, Oman

  SAIPEM - AFCON (1:400)
 9. Sohar Bulk Jetty, Oman

  SAIPEM - AFCON (1:400)
 10. Sohar Bulk Jetty, Oman

  SAIPEM - AFCON (1:400)
 11. Baynunah Ship

  Abu Dhabi Ship Building  (1:100)
 12. Baynunah Ship

  Abu Dhabi Ship Building  (1:100)
 13. Baynunah Ship

  Abu Dhabi Ship Building  (1:100)
 14. Baynunah Ship

  Abu Dhabi Ship Building  (1:100)
 15. Baynunah Ship

  Abu Dhabi Ship Building  (1:100)
 16. 21 M Pilot Boat

  Dry Docks ,Dubai (1:50)
 17. 21 M Pilot Boat

  Dry Docks ,Dubai (1:50)
 18. 21 M Pilot Boat

  Dry Docks ,Dubai (1:50)
 19. 21 M Pilot Boat

  Dry Docks ,Dubai (1:50)
 20. Submarine Ship

  Exomos (1:50)
 21. Submarine Ship

  Exomos (1:50)

Services