{"info":"
Al Sahel Resort Masterplan , Bahrain<\/h5>

Model Scale\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0- 1 : 500<\/p>\r\n

Model Size (cm)\u00a0- 245 x 195<\/p><\/div>","gallery":"

\n
 • \"\"<\/li>
 • \"\"<\/li>
 • \"\"<\/li>
 • \"\"<\/li>
 • \"\"<\/li>
 • \"\"<\/li>
 • \"\"<\/li><\/ul>\n <\/div><\/div>\n
  \n
  • \"\"<\/li>
  • \"\"<\/li>
  • \"\"<\/li>
  • \"\"<\/li>
  • \"\"<\/li>
  • \"\"<\/li>
  • \"\"<\/li><\/ul>\n <\/div>"}